تهران

تهران -


محمدمهدی مطهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
امیرحسین مالکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
عاطفه میرزاخانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
یکتا هاشمی سنجانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
نگار محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
کانی خداویردی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
امیر محمد شرفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6983
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیر حسین شهابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
محیا اورعی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
مهدی جمشیدفر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
آرمین ابوالقاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
محیا هنرمندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
امیر حسین ملک نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
سید محمد داوودزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
فاطمه طورانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
بهداد حسین احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
سارا نصیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
دیبا عموزاده اهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
سارا صائمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
نرگس دهائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
زهرا کامران
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
رضا غلامحسین پورشیخ تاج
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
زهرا ذکاوتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
رها امیر والا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
صهبا پور محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ماهان معتمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
مهرناز امیری کندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6669
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
مهسا فیض آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
غزاله محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
حانیه بیک زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
آذین سجادی نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
صوفیا طاهریان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
آرمین قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ابوعلي سينا - منطقه 4
آزاده عیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
علی رفعت خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
مهسان قلمی باویل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
مهشید ورمزیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرزانگان - منطقه 2
فاطمه السادات عظیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 مکتب الاحرار - منطقه
نگین علی بخشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ بشری منطقه 19
مبینا قربانی فریور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
محدثه معروفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
فائزه کریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
زهرا پیرنیای دزفولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
سحر اسلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
سارا اسلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
ریحانه قمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
امیرحسین حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
مریم لطیف
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان بتول آقامحمدی
امیرسالار حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
سیده نرگس تباسیده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
زینب همتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
هانیا رجبی بیدانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 7
ستایش یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
آیدا نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان معصومیه - منطقه 13
نیلوفر مروتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
فاطمه اسدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
شکیبا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ریحانه تهامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
محمد مقدم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید فرجی
محمد جواد قاضی خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
شیدا موحدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نمونه دولتی حضرت زهرا (منطقه 6)
احسان حمیدیان اصل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
ملیکا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
امیرحسین بدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
سیده مریم حسینی یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
امیرمهدی حبیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
فاطمه بحری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
منیره فعال
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
آذین محمدی وجین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
ملیکا چراغی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ مکتبی
پارمیدا محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان بتول آقامحمدی
ایمان ابوالحسنی طرقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
نیایش عبدالحمیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
هانیه شوهانی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 1
احمد رضا شجاعی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
آیدا نعمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
سارا رمضانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6723
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
عرفان معینیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
نازنین زهرا سلطانی ها
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
کیان ایزدمهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
شفا سهرابی مجد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
ساغر توفیقیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
زهرا ترقی خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
احسان نادری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
تارا فرهمند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ هنرستان معصومیه - منطقه 13
کیان نورزاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمد عرفان علی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ابوعلي سينا - منطقه 4
محمد رضا شرافتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
سینا دشتی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
محمدامین خادمی مژده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
ساینا لسان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
رسا قربانعلی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 8
سیده مهسا موسوی آقبلاغی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ بشری منطقه 19
فرزانه رجب طلب ازگمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 10 فرهنگ - منطقه
محمد حسین باقری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
مهدی الهیاری قلعه جوقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
معصومه بارانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
محمدحسین شکیبا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 10
حسین رم یار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد احمدي روشن - منطقه 7
غزال شرافت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
سایه عسگری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
شقایق یعقوبی علیرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
سینا گنجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 10
رومینا تقوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
محمدرضا مافوقی نمین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابي - منطقه 14
مبینا خان محمد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
سیدآرمین میرفلاح
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6998
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدمهیار اخلاقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علی محمدی
محمدارین حسنی خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
امیربهراد آتشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
آیسا میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
سید پویان رجبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
علیرضا زیرک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6782
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
عرفان پاسبان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
مبینا طالبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
سارا اکبری خرم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
مریم عسگری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
علی قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
ثنا محمودیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
حسین خباز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
سیده هستی آشنا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلي - منطقه 13
ستایش رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
شیدا شیخ
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلي - منطقه 13
سارینا هاشمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
آتنا منازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
مصطفی بارونی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
امیر حسین اسکندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 3
امیر عباس نوش افرین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسي صدر - منطقه 1
زهرا جراحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
مهدی برخورداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد احمدي روشن - منطقه 7
آرش روحانیان رشت آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
آیدین تجریشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
سیدامیرحسین میرپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
مهدی افخمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
محمدصادق خواستان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد چمران - منطقه 10
آرش سلیمی آشتیانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
ابوالفضل برزگر بفروئی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
فاطمه پوراسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرزانگان - منطقه 2
مبینا حبیب وند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ آزادگان - منطقه 1
فائزه زایر نصرت آباد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
فاطمه سلیمانی مامالو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نيکان - منطقه 19
آیدا کارگر برزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ياس نبي - منطقه 7
آیدا احمدی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
سیده هستی بنی مهد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
محدثه سلیمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
نگار پاییزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س) - منطقه 18
فاطمه قنبرعلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 9 نظام مافي - منطقه
امیرحسین فامیل روحانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع) - منطقه 12
کیمیا ملازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
مهدی رحیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
محمدرضا جواهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیرعلی رعیت پیشه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
هانیه یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 1 فراست - منطقه
ضحی صامعی بالا عباس آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
کیمیا یزدان پرست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
مبینا گلک خیبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
6/2/2023 9:22:53 AM
Menu