رضوانشهر

رضوانشهر -


کیانا پورمختار
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
میثاق سهرابی بیگ زاده محله
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزا کوچک خان
محمدهادی شادکام جنبه سرائی
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6872
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزا کوچک خان
هستی پورعباسی
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
علی محسن نژاد میاندهی
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزا کوچک خان
سالار جمشاسب
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزا کوچک خان
تارا اصلانی ارده
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
فرشته خدایاری ساسانسرائی
ششم دبستان - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
6/1/2023 9:05:21 AM
Menu