رودسر

رودسر -


سارا رشیدی
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
فاطمه علی اکبری
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
ایلیا صفرخواه لشکاجانی
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ شهید بهشتی
6/4/2023 1:35:58 PM
Menu