رشت

رشت -


علیرضا خوش روش
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7130
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
آریانا پناهی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
روژینا رادخواه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
نورا اسدی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
امیرمهدی پناهی طالمی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
مانی محمدی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
محمدمهدی دلخوش کسمائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
نیما موثقی امینی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
یاسین اکبرپورگنجه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
بهراد امساک پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
سیدآریا رضاپورموسوی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
سیدالبرز قریشی همدانی اصل
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
محمدامین پوربهرام
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
متین رستمی کیوی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
مهسا پورمختار
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6646
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه معادیخواه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطیما ضرابی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه نیکخوی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
زهرا جهانگیری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
المیرا حیدری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
محدثه جعفرزاده میشامندانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
دلارام انامی نژاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه خوشحال
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سارا سلیمانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه هنرمند
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مائده حسینیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
کتایون اکوان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه عباسی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
کیانا شجاع توکلی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
6/1/2023 5:04:24 AM
Menu