شبستر

شبستر -


زهرا حسن پور اقدم بگلو
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6529
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پانیا حسینی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرانک اناری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
6/1/2023 9:12:59 AM
Menu