مرند

مرند -


نیما رضالو
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مبین شاکری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی شیخ بگلو
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیررضا رحیم زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مهدی علی محمدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6768
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
میثم علی پور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
شایان رشیدی فر
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6940
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیرمهدی کمالی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
سینا حسن زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6746
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمد صیدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مرتضی پور عابدینی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی قلی پورگوراند
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدحسین اسماعیلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدمهدی اسماعیلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6877
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مهدی حمیدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
ائلمان علی زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
سینا میرزایی راد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 7032
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
حسین اشرفی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6871
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
6/7/2023 5:28:03 AM
Menu