سلماس

سلماس -


امیرمهدی مرادزاده
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ شهيد بهشتي
زهرا یوسفی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
حنانه رحیمی سوره
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
سرور مالکی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 7233
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
آیلین فرج پور قره قشلاقی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
فاطمه خیری سلطان احمدی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
6/2/2023 3:10:14 PM
Menu