انديمشك

انديمشك -


روژان احمدنیا
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
رضا ماکنالی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6390
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
علی مصری
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
زهرا مختاری مقدم
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
متینا شاهون وند
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
فاطمه روبخدا
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
کیانا میری
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
امیرحسین کیامهر
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
تارا نخله
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
پرستو شاهیجان نژاد
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
5/30/2023 2:28:07 PM
Menu