بهبهان

بهبهان -


ویانا بدیعت
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 7030
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
آرشیدا زمانی بهبهانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
ملیکا مجتهدی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
الهه آبخو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 7217
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
نیوشا کوهی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پانیذ صادقی قاری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
نیلا محسنی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
شیما خوب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
کیانا آفتابی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پرنیا زمانی فکری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
نگین ارجانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
مبینا مستوفی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
دیانا آسانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6740
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پرنیا ورزشی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
معصومه مسجدرو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه ناقهی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
سیده ملیکا مرتضوی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پرنیان شهامت
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فروغ اقدر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
درسا هادی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
6/1/2023 5:29:30 AM
Menu