شوشتر

شوشتر -


فاطمه شکارزاده شوشتری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فاطمه مجاهدی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد امین لله گانی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
ثنا پارسا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فریما رضایی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
امیر حسین بافنده زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
زینب شاکری قلعه سفیدی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
نرگس سالاری نیا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
آرمیتا علیدادی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
پردیس جهانبخشی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
میلاد میداودی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
نگین شمسی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
پرنیا سینایی فر
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
پرهام خلجی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
سارا چینی ساز شوشتری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد مهدی آرامی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
مهرانا کیقبادی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
ابوالفضل پوست آشکن
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
فاطمه زاده ناظر
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
علیرضا خرم آبادی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
امیر بهادر زنگنه بدیل
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
پرنیا محمد زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
سپهر باقرنژادیان
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
ستاره لاله زاری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فریمن موسی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
رضوان انتیکه فروش
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مهدی نجفی بیرگانی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ قیصر امین پور
فاطمه بهداروند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فاطمه انصاری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مریم نسیمی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
6/3/2023 11:19:57 AM
Menu