دزفول

دزفول -


بینا مقتدرگیلوایی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سیدعلی مساوات
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مهشید عباس حویزاوی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
بنیامین تراهی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمد ربیعی دزفولی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مه یاس شمیری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
یسنا یزدی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
هومن پارسی فر
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6784
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
الینا سهرابی وفا
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
ستایش سلیم گندمی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
ماهان ترابی نیا
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدحسین قربانی نژاد
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدحسین جوهری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
آرمین قربانی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمد دین دار
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
حدیث ساکی پور
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
محمدجلال صفری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدامین احمدی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
آیناز شلیلیان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
سارا جمشیدی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
6/7/2023 5:43:38 AM
Menu