اهواز

اهواز -


محمد مهدی حسینی نژاد
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
ملیکا نوبخت
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
هلیا فرزین
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
امید موزری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
محمد مهدی پیل بالا
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
سید علیرضا چراغی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
طلوع ذوالفقاری حموله
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6774
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
آتنا ناصری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
سپینود اسلامبولی پور
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
سارا جعفری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
محمدامین فرهمندپور
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
تینا بهمئی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
رایا قاسم زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6825
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
غزل آتش نژاد
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
تارا بهادری بیرگانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
پویان عزیزی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
فاطمه شیرخانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6801
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
سرور دادفر
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
ارنیکا عیدی شیخ رباط
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
زهرا بهاروند
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
ابوالفضل آتش افروز
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
آیسان امیری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
علی رضا امیدی فیروز آبادی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
امیر نورزاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
محمد زارع
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
مهرسا پاک بین
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
شهرزاد پورشمس
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
سارینا بخشی زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6797
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
مجتبی محمد مولی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
کیانا ارزانی بیرگانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
سیده ریحانه موسوی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
پانیذ مدبر
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
نیکا حاجی پور
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
زینب سادات پورفرجی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
یلدا نعمتی مبین
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
فرناز آوری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
وینا کاظمی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
آیلا کوشافر
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
رضا رشیدی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
آروین کثیری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
علی رضا دیلمی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
پگاه پردیس
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
ساینا معرف نیا
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
محمدرفیع فتاحی نیا
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
آراد لجمیراورک نجاتی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
آرتا لجمیراورک نجاتی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6719
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
مبینا غفاری منش
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
آرش حاتمی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
عرفان بدوی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
مریم سبزه زاری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
علی صالح
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6991
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
تارا پرخید
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6822
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
فرزان جباری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
امیررضا رنجبری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
سیدایلیا راحت مقدم
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 7007
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
آیدین امیدی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 7117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 1
پرنیان ظهراب زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 2
فاطمه انجیل زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ مدرسه فرزانگان 1
6/7/2023 8:59:27 AM
Menu