شيراز

شيراز -


نگین شیرازی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7243
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
آرشام زندی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
امیرحسین ملک پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
پویا فردوسی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7296
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
محسن صلاح
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7319
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
علی محمد ساری خانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
صبا قانع
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6985
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
سما قنبری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
زهرا صفری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7034
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
سارا فرشته حکمت
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ بهرام رزمی
کیانا کیان مهر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7076
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
محمدرضا کنفچیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6493
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
محمد مهدی عبادی نژاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7061
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
کیان پژومند
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7142
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
آرین موذن زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7354
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
کیانوش خرمی سعدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7228
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
محمدمهدی فتح پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6732
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
سیدمیلاد عظیمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
زهرا هنرور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
کیانا رخساری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6660
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
مائده شاهین
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6757
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
آیسا خانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7435
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
بهار زارع
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
درسا طاهری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
پانته آ نیک نام
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
نیکا پرویزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
درسا رحیمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6869
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
نگار شادمان قلاتی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
زهرا شادمان قلاتی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7226
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
فربد علی نژاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6999
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
علی محصل
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
امیرمحمد اله دادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
امیدرضا جباری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ عشايري آيت اله قشفايي
حسین رضایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
عرشیا قربانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد صالحي
حسین برزگر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ نوشاد
عرشیا دهقانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6906
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
آریا گل کاری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7083
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
علیرضا محمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب1
پویا آقائی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
امیررضا حسنی نژاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6852
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
شایان لهراسبی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
محمد بهمنی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6735
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ نوشاد
محمدصالح سهایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
روژان گودرزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
رامینا دادمند
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
آندیا واعظ زاده اسدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
ریحانه کشاورزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6905
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
نسیم قاسمی تیتکان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
درسا جباری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7153
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
نگار جلیلی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
مریم ایزدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7247
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
آوا افروزی فر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7047
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
مهسا ایزدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7203
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
مهتا حق بین
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
فاطمه ارجی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
دنیا کمالی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ بهرام رزمي
غزل خسروی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
زهرا غرقی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
آیسا پزشک پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان1
پرنیا صفرپور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7051
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
یاسمن جعفری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
سعیده صفی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7156
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
نرگس فهندژ
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
5/30/2023 7:57:56 AM
Menu