چمستان

چمستان -


محمدطاها کالاشی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده محدثه موسوی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پارسا اسدالله زاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین حسن پور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
عارفه احمدی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مریم گیلانی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدی حسن زاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
5/30/2023 5:21:47 AM
Menu