تنكابن

تنكابن -


فاطمه علی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7243
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه موسی پسندی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7158
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
محمدحسین عبدالهی لشتوئی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7227
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
ساقی سام خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7327
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه قاسمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
علی مقیمیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
امیرمحمد ایزک عبدالهی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
اللهیار منصورکیائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سام شاکرین
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
کیارش شاه نظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهدی شریعتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مبینا بیات
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
شایگان مشیری رودسری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6613
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
حسین منتظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6928
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهدی امیرخانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
ایلیا حشمتی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مبینا یعقوبی الموتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آروین رمضانی فر
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه احمدراجی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سیده مبینا افتخاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
پانیذ گیتی نورد لیمودهی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آیناز زرخانی لنگرودی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهدی کیااشکوریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6805
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سیدعلی کلانتریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سما بشیری جم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهسا پورهادی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهدی جورابراهیمیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه شهریاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
ریحانه شهریاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
6/1/2023 9:03:54 AM
Menu