آمل

آمل -


سیده فرانک حسینی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7350
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پرنیا کلارستاقی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
آرام بقائی راد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
هستی قهرمانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمدحسین صادقی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7344
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مائده اکبری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد عادل
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید امیرحسین طاها نژاد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
عارفه اکبری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6480
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیر محمد کاظمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6957
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نارین صبوری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7066
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
معراج سلیمانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نسیم کیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
نغمه وطن پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
آندیا گل آقازاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علی اسدی پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
اشکان مسیب زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7002
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مهرآسا محمدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7093
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد دعوتی طوسی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6959
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ابوالفضل واحدی مقدم
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
کوثر قرائتی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6920
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمدامین فولاد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی قربان سروی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6416
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آرسام آقابراری امیری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آرین نوایی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
گلسا رمضانی فر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7268
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
معراج معلم کلایی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محراب محمودی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
تسنیم درویش زانوس
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
ایلیا غلامی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6990
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فاطمه رحمانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد مهدی نوری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7044
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
شهراد احمدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پارمیدا کریمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6973
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مبینا سلیمان تبار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطیما جهانی فر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
6/2/2023 3:33:36 PM
Menu