بابل

بابل -


دانیال محسن زاده
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهيد بهشتي
ابوالفضل مهدی پور ارچی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهيد بهشتي
محمد مهدی بزرگی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهيد بهشتي
سید حسین علوی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهيد بهشتي
زهرا آقائی ساداتی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
آندیا سالکی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7340
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
نیکا مقدسی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
حانا حسن زاده
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7356
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
فاطمه ولی الهی بیشه
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مهدیه زاهدیان
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
سیده نگار اکبرنژاد
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6850
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
روژان عظیمی بیزکی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7029
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
فاطمه رعیتی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مبینا شمس تبار
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6870
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
سید احمدرضا کریم پور موزیرجی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
محمدصادق حسن پور قادی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهيد بهشتي
معصومه عبداله زاده
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
6/7/2023 5:52:15 AM
Menu