بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


منصور معماردوست
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ فارابی
سیده زهرا هاشمی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
حذیفه میمنی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ فارابی
ثنا انصاری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
رمیصا یوسفی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
هانیه زارعی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
فرحین بستانه پسند
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
کیان دیوانی زاده
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ فارابی
حدیث مسعودی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
فاطمه مسعودی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ ثامن الحجج
مبین بحری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ فارابی
ابوالفضل نوذری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ فارابی
6/3/2023 5:27:58 PM
Menu