اردبيل

اردبيل -


حمیدرضا ابی زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6879
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
مانی محمودی بیدار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمدحسین دانشور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
ثنا علوی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7047
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
ایلیا رضایی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
ستیا منافزاده هیر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
آنیا احدی عالی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
ملیکا عظمی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
سارا یوسف زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6843
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
محمدرضا نیرومند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6920
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
هانیه دمیرچی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
امیرحسین دمیرچی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نسیم نوجوان طالش میکائیل
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7091
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
مبین رجبی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7090
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
نادیا مینایی پته خور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
سید امیرمحمد سیدبرقی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7177
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
مبین پالیزوان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
مانی وثیق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مبین شیخ جباری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7310
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
آیلین عبدنبار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
مهدیس عسگرزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7201
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
علی اصغر نجاتی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7441
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اکتای حاجلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
مانی غنی زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
سینا رستم نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
نرگس خاقانی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
مزدا بایرامی فرد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
علیرضا اسماعیل نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پوریا عطائی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
شایان نصیریان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
کیمیا کاظمی اشرفی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6901
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
ماهان اسدی شریف
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
صبا صدر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
هلیا حکیمی اصل
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6969
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
سینا عباسیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
حانیه قبادی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
اوکسان فلاح پرور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
آوا ذاکری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
سبحان عبادی آلادزکه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7200
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
آتیلا ذاکری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7423
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
زهرا اسبق المجاهدین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
سیده باران حسینی اصل
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6987
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
پینار مهدی زاده نیری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
مهدی نظیری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نیوشا محمدی کبار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
آیناز دروگر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
هانی نظری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
امیررضا یوسفی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فواد حسن زاده ثمرین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
ایلیا رستم اوغلی خیاوی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7220
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
مهیار ریحانی نهرانی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
هادی شهسوار کله سر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6711
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
ریحانه مهدیزاده نیری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
بیرسن بنائی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
یزدان مهرتک
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6925
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
نیکا پروانه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
شکیلا قادری دمیرچی خرابه سی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
پریا پورعبدلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
اسما دیهم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
حسام ستاری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرمحمد رستم نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6681
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
آیلین آزادمرد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
نوید عظیم زاده مقدم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
ملیکا حمیدخلق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6987
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
علیرضا بیرون بر عباسی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سیدمحمد رئیس ساداتی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6866
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فائزه محمدزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6746
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
کیانا جدی گللو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6670
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
مرضیه محمددوست
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6614
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
یسنا همرنگ نوشنق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
بابک دلیر دمیرچی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرعباس وقار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیررضا بختیاری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
ایلیا نعمتیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6728
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
رادین دل داده مقدم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محنا برزگر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
محمدصادق محمودفر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پوریا میکائیلی نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
سونیا محمدی معاضد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
رامیلا آهنگر عزیزی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
امیرحسین محمودزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نرگس بضاعت شعار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6482
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
شایان قلی پور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6493
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیلین طالبیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
تارا کمالی فر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7008
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
امیرمحمد سیدخلیل الهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7239
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
احمدرضا نصیری طی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
ایلیا عزیزی کیا
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
فرحان حیاتی گرجان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
حدیث آزادی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
مانیا فرض اله پور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6799
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
امیررضا پرزور قوجه بیگلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
امیررضا پناهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
پویا فاطمی سیدبیکلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
زهرا حاتمی مرزوق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
سویل بهاری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
ملیسا شایقی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
نیما سعادت سوها
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
حدیث حقیقت انزابی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
صدرا پوردنیا
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نیما اسدزاده آقجه لو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نارشین باریسی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6791
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
پریا شجاع صفت
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
سیده حنانه جبرئیلی خادم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
امیررضا نیک زاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6961
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمدرضا پناهی زادده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
نیکو صحرانورد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
مانی علامه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهید بهشتی
6/2/2023 2:40:50 PM
Menu