سلطان آبادسبزوار

سلطان آبادسبزوار -


مهدیه نامنی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سیدامیرعباس حسینی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهداسادات امیران
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
فاطمه آقابزرگ
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا نوروزی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
حسین عزیز
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حسن مشکانی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حنانه سیدآبادی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
حسین بلقان آبادی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ابوالفضل بلقان آبادی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
علی بلقان آبادی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
زکیه بلقان آبادی
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
حسین حیدری
ششم دبستان - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
6/2/2023 2:16:27 PM
Menu