نيشابور

نيشابور -


زهرا بهاری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 7045
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مینا فضلیانی مقدم
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
رضا روحی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
سید طاها بیدختی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
زهرا مکشوفی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
سیدمهدی یار حسینی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
رویا رستمی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
ایمان آتشی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
یزدان فرهمند
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6482
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
مهدیه ناصری تبار
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
ریحانه روزبهان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مینا حیدری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
امیرپویا لگزیان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
فاطمه رحمانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
امیرعلی ابوترابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
ایلیا مودی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
شکیبا سپهریان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 7064
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
فاطمه قدمیاری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
مهلا ترابی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
سیدمحمد حسینی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
نغمه کرمانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
ناهید رمضانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
فریبا فیض آبادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6993
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
علی فرقانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
زهرا سالاری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
پریا بهمدی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
مریم بهمدی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
مهشید رضایی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6733
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
آذین مظفری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
نجمه مجدی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
سیدشهریار سیدحسینی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 7106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ رستگار
مبینا رحمانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
بهاره عمارلو
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 7070
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
ناهید نساج ترشیزی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
هانیه فرزادنیا
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نيشابور_ وکیلی10
6/4/2023 2:09:00 PM
Menu