ياسوج

ياسوج -


علیرضا آرانپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6976
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
علیرضا خواهشی نسب
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6750
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رضا حسین خانی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سروش عباسی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7102
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیرمحمد اکوانی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا عباسیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رضا حاتمی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیررضا جاودان منفرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7292
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سیدعلیرضا حسینی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6855
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
حمیدرضا پاک مهر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرش نیکبخت
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیرحسین توکل پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7051
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
شهریار طاهری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6714
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سینا مجیدی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
محمدهادی مومنی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
اوستا عباسی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7132
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فاطمه سی سخت نژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6749
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فاطیما اردشیرمقدم
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
مهدی خسروی فرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6366
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رامتین انصاری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
شهاب بهروزفر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرشام عباسی نیا
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
علی جلال فرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6480
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
مانی آقاپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6934
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
ثامین خلیلی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
علی فتحی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6633
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا دارفرین
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6871
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فرزاد پیش آهنگ
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
پارسا مومن نسب
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرش جانی پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
حسین بقایی فر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا دارابی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
6/7/2023 5:03:55 AM
Menu