زارچ

زارچ -


الهام شریفی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 7012
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
محمدرضا ترابی زارچی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدحسین دادگستر
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
5/30/2023 6:02:21 PM
Menu