ميبد

ميبد -


آرش زارع
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 7067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
امیررضا میرزائی امیرآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
محمدحسن دهقانیان فیروزآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
سیدرئوف اسعدی فیروزآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
6/3/2023 6:18:10 PM
Menu