يزد

يزد -


مهسا پارساییان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مبینا نوری زاده فیروز آباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
سیده فائقه میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7247
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
حدیثه صدوقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7010
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
مهدیه منگلی کمسفید
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
رومینا السادات طباطبائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مبینا دلاوری پور
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
مطهره ملک ثابت
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
نیلوفر درخشان فرد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
سحر میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
مبینا انباری میبدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مهسا کریمی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6909
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
نازنین صدوقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6801
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مهرسا محمودیان محموداباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
نازنین زهرا آدابی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
نازنین زهرا راعی عزآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6936
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
ساجده ساکت یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
سیده فاطمه ضیاءکاشانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
فائزه امون
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
سحر میرحسینی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مبینا کارگر شورکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6750
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
شیرین شفیعی سورک
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6886
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
6/7/2023 5:51:34 AM
Menu