ملاير

ملاير -


بی تا قندی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
هستی سادات موسوی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه علیمرادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6966
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محمد طاها نافع
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سید آریو حسین اشرفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6963
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
آرمینا جوکار
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علی علی حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6699
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمحمد چهاردولی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6921
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهبد تیموری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی یارمحمدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سجاد علی کرمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ساینا سرمستی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محنا بشیرگنبدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
یکتا شاملو جانی بیک
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
الهه پور خردمند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فائزه حسنوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حنانه صفری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 7280
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پارمیدا احمدوند شاهوردی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کریمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علی آبخو
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا ونایی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6899
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهیار باقری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین باقری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی اربابی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهبد زارعین
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرعباس تیموری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین رجبی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ابوالفضل زندی حرم آبادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سپهر صفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی فلاحی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدرضا سایه وند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد متین بیگلری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد صفانژاد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدصالح مطلبی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ستایش جباری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا ساریخانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مائده عطشان
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
تینا مومنی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه عابدی ننجی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
عسل ترکمن
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ریحانه صلح میرزائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کولیوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نازنین زهرا شریفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آتنا محمدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آیلین اولیائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه حمزه لو حسین آبادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نیایش شمشیری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سها شیرزادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم آذر پرا
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نازنین روزبه
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
شیدا فراهانی علوی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
خاطره صفدری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پرستو رشیدی ازندریانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نسترن معافی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نرگس بابائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا مهرابی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کاظمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سارا رنجبر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حسنا بتوئی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا کاظمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیه امیدی نژاد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهشید فخاری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پارمیس نقد علی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سیده یاسمن حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 7135
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ستایش بیرانوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مائده صادقی فر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
6/7/2023 9:21:55 AM
Menu