ساوه

ساوه -


مهدیس داوری
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
یکتا کریمی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
شکیلا جمالپور
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
نازنین رمضانی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
فاطمه صبا مومنی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
نازنین زهرا شعبانی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
پارمیس ابراهیمی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
فاطمه مردانه
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سحر نورمحمدی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
صبا مردعلی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
6/7/2023 6:24:22 AM
Menu