سقز

سقز -


سیده ویان سیدی سولاکان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آرینا حسن نژاد
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
شینا مرادخانی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
نارین سلیمان نژاد
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
ژینا رحیمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
الیا مهرپور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
سوما صالح زاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
اسراء صالح پور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
5/30/2023 8:58:45 AM
Menu