سنندج

سنندج -


امین یاعلی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه 2
علیرضا شکیبا
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مهیاد سعیدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
آریا اصلی کرد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
هانیه خیریه
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
امیرحسین سلحشور
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
کیان علیرضائی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مطهره مومنی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
امیررضا فدائی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مریم شیخ احمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
هیژا وزیری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مائده خاطری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
هستی محمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
اهورا عباسی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
ژیار زینت گری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
محمد رستمی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
سیده هلیا حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
حنانه گلینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
محمد منبری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
ماهان رفیعی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
5/30/2023 8:51:57 AM
Menu