كردكوي

كردكوي -


ابوالفضل تیرگر
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 7172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
نیما تبرائی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاسر داودی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 7058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
6/4/2023 1:24:17 PM
Menu