گرگان

گرگان -


عرفان خورشیدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
مبین اسلامی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
امیرحسین میرزایی گودرزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدامین صداقت دوگونچی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
معید ایری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 7154
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ابوالفضل شعبانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
شروین کلبعلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
امیرعلی قاسمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محراب پهلوان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6979
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ایلیا مکرری کر
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فرشید منگلیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی نصیری تمسکنی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
رائین آهنی آذری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
حامد سمیعی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
میثاق قرنجیکی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
6/7/2023 6:57:17 AM
Menu