بم

بم -


هلنا رضائی همت آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
معین مرادیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6571
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدصدرا برخورداری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ملیکا صدیقی دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
حوریا صنعتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عرفان جزینی زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
آندیا افشاری پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرحسن دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه بیغم
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محیا پوتاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علی مشکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
رضا رشیدی گمین
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
معین عبداللهی احمدآباد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سیده یسنا اکرمیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
تارا مهرشاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عسل عیش آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه افغانی پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6652
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
حسین دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6700
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
هدی حافظ آبادیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدجواد دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدقائم اسحقی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه پوریوسفی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
زهرا پرموته کرکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
خاطره یوسفی اسدآبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علی بمان دشتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدحسین معقول
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
آتوسا هورا
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هلیا نعمتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ایلیا بارانی برواتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
زینب شهسواری پورفضل آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هلیا ابراهیمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
سیدابوالحسن حسینی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ریحانه قاسمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هانیه آبیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مهلا محسنی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرحسین برخورداری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ارشاد موسوی مهدی آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
رقیه آبیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه ابراهیم پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عسل فتاحی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
6/4/2023 1:59:55 PM
Menu