رفسنجان

رفسنجان -


محمدمهدی دیانتی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدصالح صالحی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سیدعلی حسینی نوه
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدامین زینلیان نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6837
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
احمدعلی تقوی رفسنجانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
اسماء کرمی راویز
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
نیما نظری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6757
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سینا جباری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 7071
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
حسین کریمی پاقلعه
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
معین حسینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6901
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
ثنا ایرانمنش
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6776
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه صفری علم ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
یاس اسلامی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
مهدی قائمی زاده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6789
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مرتضی گنجعلی خان حاکمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدمهدی صادقی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6992
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مبینا حاج شریفی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
یگانه ابوالقاسمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه عبدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
مهدی محمدی فرد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6673
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی محمدیان نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمد هادی تقوی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدحسین تقوی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سارا صادقی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
مسلم رضایی عباس ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
آیدا امجدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
محمد کاشفی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
فاطمه مغویی نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
ارغوان شاهرخ ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه امیری کیا
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه ترابی کرمانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 7174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه پورمحی ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
ریحانه بختیاری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
وینا صادقی فرد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
ایلیا پیرمرادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیر رحمان جو
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
ابوالفضل چاهخوئی نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
5/30/2023 7:58:39 AM
Menu