سيرجان

سيرجان -


فاطمه کشاورزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
یکتا کاظمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6760
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیررضا شیبانی تذرجی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدهادی نژادشاه بداغی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدصدرا جهانشالو
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
سبحان کاظمی نیا کرانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرعباس قاسمی نژاد رائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مینا محبی نیا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهرناز معماریان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7074
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرعلی اسدی پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین حیدرپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
زهرا موسائی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
آریا نیک خواه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدنعیم پورزمانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرمهدی محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7063
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
نگین پورامینائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدعرفان فاطمی مقدم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
علی جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شادی محمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6989
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل شمس الدینی دزدان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7171
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدآرش آئین
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مهلا اندایش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سارا اسفندیارپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمد قلندری کر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نگار درویشی رنجبر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نیایش سادات شهیدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
غزل نادعلی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
پارسا جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علیرضا فیاض بخش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
آیناز حمیدی زاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
رقیه خضری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کیانا یغمائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مبینا محیاپورلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7268
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه شریف آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمدعرشیا نژادشاه بداغی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
متین پورخسروانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهشید کریمی صالح زاده صوغانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7151
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین ده شیری پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امید خراسانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی حاج ابراهیمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
زهرا بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
هانیه اسدی زیدآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
پوریا الهی راد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سوگل سعیدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی پرنیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل اسفندیاری نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شیوا پورولی عرب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7059
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ایلیا فقیه میرزائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدمحمدهادی موسوی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6752
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
5/30/2023 7:55:43 AM
Menu