كرمان

كرمان -


امیر آقائی افشار
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7028
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
نادیا سعیدی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7085
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
کیانا کامیابی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
علی خسروی مشیزی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
مهدیس شیبانی تذرجی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
امیر محمد سبزی شهربابک
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7199
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
فاطمه خادم نعمت اللهی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6899
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
هما عبدالرزاقی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
فائزه عباس پور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
درنا شول
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
حانیه رحمانی سربنایی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6979
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
ریحانه توان
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
نازنین زهرا علی توکلی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
حسنا امیری مقدم
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
مهدیار استوار
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
علی پرور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
امیرعلی صعصعی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
حسین توکلی نیا
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
پدارم بهمنی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
یکتاالسادات غفوری مهدی آباد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
6/1/2023 8:48:34 AM
Menu