رحيم آباد

رحيم آباد -


لعیا اسدپور رحیم آبادی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
آناهیتا رمضانی گوائی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
6/1/2023 6:45:44 AM
Menu