كلاچاي

كلاچاي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علیرضا عباس زاهدی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
زهرا کرجالیان
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
نسترن بذر افشان کلاچای
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان