تالش

تالش -


شاهین شربتی ناوان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
شایان شربتی ناوان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
امیرحسین خاکپور
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
پرهام صدیقی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
اریان رمضان نژاد لمر
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
مریم حسنی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
ارش پورامینی ناو
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
6/11/2023 12:59:52 AM
Menu