آذرشهر

آذرشهر -


محمد سلیمانی ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :108
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سپیده خداپرستی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مریم منافی کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
هادی محمدپور یوسفی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی اسدی بادام یار
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فرهاد مشهدی غفاری تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نازنین ذوالفقاری جراغیلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مریم حمامچی مجارشین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
کیمیا کاظمی اقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نگین الهوردی پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
حسین دارابی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
غلامرضا جلیلی نژاد خیابانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محمدرضا مهرفیروز
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محمد حسینقلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سیامک اصغری قاضی کندی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سجاد نجف پور الوانق
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سمانه عمری شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
آیدا قصاب دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدی دهقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
حسن ثنائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا هاشم زاده اقدم خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهری محسنی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
رقیه رستم زاده کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهسا حسینی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدی ذوالفقاری فیروزسالاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهسا چوبانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
احمدرضا غفاری کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدیه خلیلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زینب صفرعلی زاده ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
میترا قربانسیاهی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ثمین نایب نوبر گوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
اسماء رزاقی قرمزگلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی محسنی دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سعید سهندی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نیلوفر رنجبری پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
فائزه جلوداردهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ندا تقوی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
عرفان پاشاپور خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
ندا جبارزاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه هاشم زاده اقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا حسین علی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امیر میرزائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
آریا تقی پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهسا لطفی علی آبادی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا بخشعلی پور گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا غفارپور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سمیه نصیری پازکوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا بخت آور ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا حمیدزاده رشید
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سیما نظری خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
الهه خورسندی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امید ایمانی قشلاق بابا
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
الهام ظفری گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
میثم کریمی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سعید مجیدی اقدم رومیانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مینا معصومی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محدثه فرهودنیا
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فرشته یداللهی پازیکوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
آرمیتا حاجی کاظمی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
زهرا لطف الهی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا حاجی نژاد دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امیر ملک نژادخاصلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سارا چیت سازدهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نگار چوپان پوری ترشکوه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا دهقانی پورممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مونا حسین زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
رعنا مکاری انگرابی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امیر اسبقی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زهرا لطیفی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نگار مرادی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
یاسمن دهقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه صادقی داشکسن
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
حسین شریفی مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سارا نوروزی ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
معصومه قربانی سفیدان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ساناز کلینی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
صبا حسن زاده تر ترشکوه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی پیروی شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
ابوالفضل باقری چهاربرود
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زهرا تصدقی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
الهه احمدیان فیروزسالاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا بلالی نیا
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
معصومه مهدی زاده قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
6/9/2023 6:54:57 PM
Menu