شاهين دژ

شاهين دژ -


افرا درویشی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 7060
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
احسان حضرتیان
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیررضا بختیاری
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
رها رحمتی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
زهرا رضوی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پرستو علیاری
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
5/30/2023 1:48:00 AM
Menu