باغ بهادران

باغ بهادران -


محمد حسین منصوری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :127
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
دانیال نقدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :111
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمدحسین مددی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
احسان ابن علی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
حسین بابایی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مهدی ضیایی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
5/29/2023 6:45:22 AM
Menu