گلپايگان

گلپايگان -


مهدی رجبی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
محمدمهدی کاشانیان
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
امیرحسین بزرگی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6931
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
امیرعباس رضاسلطانی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6877
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
محمدحسین نوری
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
مهران ثابتی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
حمید رضا شهیدی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
علی شفیعی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
علی خوشنودی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
محمدمبین عدولی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
امیرمحمد بهشتی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
امیرعلی کشاورزی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
ابراهیم معانی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
شهاب عبیری
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6371
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
محمدامین یاوری
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
مهدی سامی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
احسان عالمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
محمدابراهیم عظمتی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
مهدی کاظمی فر
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گلپايگان_ نمونه آزادگان
6/10/2023 8:15:14 AM
Menu