نجف آباد

نجف آباد -


آناهیتا موگوئی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
احمد ایزدی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
6/5/2023 7:16:12 AM
Menu