ايذه

ايذه -


کیمیا اصلانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مهسا بمانی لیر گشاس
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6917
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مهدی کیانی ده کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
پارمیدا محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6660
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان1
رویا امانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سیده خدیجه موسوی تنگ ریگ
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سیمین قریشوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سعید مرادپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
محمد مهدی بارونیان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6904
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
زهرا رضایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
بهزاد اسکندری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
مصدق مرادی اشکفتی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 7024
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
سنا سرقلی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان1
نسترن داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
کیانا موسوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
نیلوفر محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مهدی لجم اورک شهبازی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
پردیس رضایی مرام
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
یگانه دورکی دراشکفت
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علی صالحی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
پرهام کرمی پیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6390
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
زهرا نورآبادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
آیدا سوارپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
معصومه قلی زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سونا اسکندری سبزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
محمدامین حسن پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
یاسمن سعادتی بهبهانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علیرضا صحنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
امیررضا زیلابی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
امیرمحمد عالی محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
بیژن بهادری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
عارفه عباس زاده لوائی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
پردیس عباسی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
یاسمین طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
رضا نوذرپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
مهداد اسفندیاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
اسماعیل شیخی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
ابوالفضل اخلاقی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
معصومه عالی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سینا داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علیرضا کیانی ده کیان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
عسل محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
زهرا نظری قلعه تلی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ملیکا مرادی منش
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
صائب خدابخشی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
پوریا شاپیری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
امیررضا مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
مهزیار زنگنه
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علی کیانپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
نسیم شهولی کوه شوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
رضوان محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
امیررضا محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
بهار حسینی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
زهرا مهری دهنو
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
انیس اسماعیل ور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مریم باقری پلمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ساغر اسمعیل وندی لیری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
خاطره احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سیدرضا شیرمردی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
6/8/2023 4:37:12 PM
Menu