شوشتر

شوشتر -


بهناز شایان مهر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :121
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
صفا راشد نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محدثه ماهی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سورنا شلمزاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
نسیم امامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نادیا الهایی سحر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
پارمیس صفاجو
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد نوراله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد امین سنجری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه حسین زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
پریسا عسکری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یاسمین صالحی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
رضا اکبری بیرگانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مریم حفار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
احمدرضا فتحی مقدم
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
آیدا منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمدرضا حلاجیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ساجده ماهور زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مطهره علیزاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مریم کاوش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سارا رشیدی کوچکی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد امین ملک زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3783
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
گلرخ رشیدی کوچکی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهدی فرد محمودی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مرضیه اورک
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
ریحانه جهانگیری نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
امیر حسین صالح نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3775
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد حسین اسماعیلی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سید حسین مرعشی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
محمد امین احمدی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4008
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ملیکا نبی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نیلوفر جهانگیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4144
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
دنیا کرم پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه کایدانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مبینا مهدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه اکبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مرتضی شکیبا منش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
مصطفی مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد چیت سازی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ریحانه محقق
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
کریم اسدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مریم کسروی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4176
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مریم ملک نساء زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
رضا عباس پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
سحر عسکر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
ستاره قنبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
آذین جولا زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد انصاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
نگار بذرچین
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امیر حسین خادمی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4205
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
سید محمد امین سادات عسکری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
یزدان حاجی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر رضا محب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سید مهدی پیشوا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
مریم چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
ساغر باقری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
احمدرضا جلودار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
دریا تاج گر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهدی رجب زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مهناز کرم زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مریم بدری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4031
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
اشکان احمد سمالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4091
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه گلاب زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
شبنم باقری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
عرشیا شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3948
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
سید محمد طاها عسکری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد خراسانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه سبزواری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
پارسا قماش باف
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
پریسا عبابافیان زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
دنیا شیرخانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهدی فلاحت پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
زهرا نکونام
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه رحیمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد اسمعیل نژادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3918
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
حسین صفا پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
زهرا خدری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد علی اعتصامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سید فاطمه موسوی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد زلقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه رکاب اسلامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حجت یزدان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
هانیه دهداری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حمیدرضا صیادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
رضا طاهری اوروند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر حسین احسانی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
صدف جهانگیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد امین سبزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
پویا کجبافی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
بنیامین شرفی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر صابر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
عماد سعدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4498
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
6/8/2023 3:58:27 PM
Menu