فراشبند

فراشبند -


شهریار قاسمی پور
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4203
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
فاطمه مزارعی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
محمد امین ویسی فراشبندی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
زهرا ویسی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
فاطمه جمالی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
آرمان فروتن
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
حمیدرضا سرائی اصل
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
انسیه پناهی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
محمد مهدی گودل
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
کامران عوض پور
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
6/8/2023 11:23:56 AM
Menu