خنج

خنج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سارا جباری
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
سکینه اکبری
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
شیما سعادت
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
لار_ فرزانگان
نرگس واحدی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
فاطمه افشار
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
فاطمه محسنی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
المیرا افراسیابی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 4259
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لار_ فرزانگان