نورآباد ممسني

نورآباد ممسني -


زهرا زارعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
کیوان سالاری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
هانیه امیریان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پارسا طاهری فهلیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
یاسمن موسوی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمد ارجمند
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
هانیه فرامرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سید محمد حسینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آرین رضایی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
ساره عزیزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
کورش گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
شیلان شهریور
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیدعلی حسینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آیدا عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6552
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
نیکتا کیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمدامین پارسا
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
نگین پارسا
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
مهسا محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سینا سلیمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه شوری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6614
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
آرتمیس برامکی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سارینا محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
عباس زارعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4438
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
بهداد جاودانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آرتین عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
محمد براتی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مینا کریمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمدرضا وزیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سارا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی امیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
رضا عربزاده
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سینا امیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علیرضا نیکنام
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
اسماعیل بویر احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
الیسا گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی غلامی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
ساناز احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
امین عزیزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه طباطبائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
نیما رنجبر
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
پارسا مینائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سیداحمدرضا شیرمردی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
حسین غلامی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
5/29/2023 1:31:53 PM
Menu