اقليد

اقليد -


ملیکا غفاری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
محمدعلی حدادی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مریم اسدی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
شیما شکری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
5/30/2023 9:50:30 PM
Menu