آباده

آباده -


مهرشاد مستغنی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
محمد نقیبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
شمیم گلشن
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
زهرا تقی ملایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
قاسم اسمعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
فاطمه نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
ابراهیم ارزانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علیرضا عباس نیا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد میرزائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
زهرا ملک محمدی آباده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
ارال مراد پور شورباخلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
علی شکوهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
زهرا کیومرثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
زهرا خواجه یار
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محمد حسین زارع امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
سعید فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
شهرام شیروانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا رحیمی رضائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
احمد رضا افتخاری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد جواد حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نیلوفر حیدری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
سید سهراب حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر حسین فلاح زاده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علیرضا تقی ملائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر حسین دهقانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر علی دهقانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
سارا نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مهدی امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی بابائیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
سالار صدری اصفهانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد عباسی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
فاطمه خسروی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مهدیه قربانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
ستاره خواجوی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مینا سادات عظیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
علیرضا فرزانه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد حافظی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
دانیال نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
فاطمه سبزعلیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
زهرا اکبری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
5/31/2023 11:37:51 PM
Menu